Quy trình tham vấn

  1. Xác nhận sự đồng ý của khách hàng: Khách hàng có sự tự do để chọn lựa có thiết lập mối quan hệ tham vấn hay không và thông tin đầy đủ về tiến trình tham vấn cũng như chuyên gia tham vấn. Chuyên gia tham vấn có bổn phận duyệt lại trên văn bản và bằng miệng với khách hàng về những quyền và những trách nhiệm của cả chuyên gia tham vấn lẫn khách hàng;
  2. Khách hàng điền thông tin vào phiếu tham vấn tại quầy tiếp nhận khách hàng;
  3. Gặp và trao đổi trực tiếp cùng chuyên gia tâm lý;
  4. Thanh toán phí tham vấn và các chế độ ưu đãi;
  5. Dịch vụ chăm sóc khách hàng sau tham vấn.